Stypendia szkolne

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
• zamieszkujący na terenie Gminy Bielsk,
• uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
• pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:


- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- alkoholizm lub narkomania,
- rodzina jest niepełna,
- inne zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł (zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Wysokość stypendium szkolnego - jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 99,20 zł i nie może przekraczać 248,00 zł miesięcznie.
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych itp.,
• całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
• pieniężnej, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych w ustawie o systemie oświaty nie jest możliwe.
Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym i może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi (słuchaczowi), który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, gdy łączna kwota (za rok szkolny) otrzymywanych stypendiów przekracza 2.480 zł (w przypadku słuchaczy kolegiów – 2.232 zł).

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:
1) rodziców ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  - do 15 października danego roku szkolnego.
Termin kwalifikowania rachunków i faktur VAT w ramach stypendium za okres wrzesień - grudzień 2020 roku obejmować będzie wydatki na cele edukacyjne ucznia poniesione od 1 lipca 2020 roku.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć Urzędzie Gminy w Bielsku, pok. 101.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń:
• zamieszkały na terenie gminy Bielsk,
• uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
„Zdarzeniem losowym” kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie „zależne od losu – kolei, wydarzeń życia”, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja, tj. stanie się ofiarą przestępstwa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, ale również pożar, gradobicie.
 
Wysokość zasiłku szkolnego zależy od przedstawionej sytuacji, jednakże nie może przekroczyć kwoty 620 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, w formie:
• świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć Urzędzie Gminy w Bielsku, pok. 101.

Ponizej wnioski do pobrania:

Oświadczenie ST>>

Wniosek ST>>

Wniosek ZS>>

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk